Privacypolicy

Gebruiksvoorwaarden

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Alle op de site geplaatste informatie is met grote zorgvuldigheid geschreven/gemaakt. LISTEL spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud niet meer volledig, juist of bijgewerkt is. 

Een aantal links of verwijzingen voeren naar informatiebronnen die door externen worden beheerd en waarover LISTEL geen controle heeft. Hoewel deze links met de grootste zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt LISTEL geen aansprakelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

Als de informatie op deze website tekortkomingen vertoont, zal LISTEL al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Stelt u onjuistheden vast, neem dan contact op via het contactformulier. We doen al het mogelijke om uw melding zo vlug mogelijk te behandelen.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving gewijzigd worden. 

LISTEL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Privacy

Algemeen 

LISTEL vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring willen we transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we met uw gegevens omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. 

LISTEL vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

we namen passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

we brengen u op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteren deze.

Als LISTEL vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft kan u ons contacteren via: 

LISTEL vzw

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt 

info@listel.be 

011 81 94 70

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door LISTEL vzw verwerkt ten behoeve van de volgende

doeleinden en rechtsgronden :

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van LISTEL vzw (uitvoering overeenkomst, samenwerking)

Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor vormingsmomenten. (toestemming betrokkene)

Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) ikv onze wettelijke opdrachten. 

Het organiseren van een multidisciplinair overleg dat u kan aanvragen via onze applicatie ‘E-zorgplan’ via www.listel.be . (decretale opdracht SEL-besluit)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken: 

Voor het contactformulier op de website:

Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, email om u te contacteren en deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

het verzorgen van de internet omgeving 

het verzorgen van IT-infrastructuur 

het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

LISTEL vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

In het kader van een vraag via het contactformulier, bewaren wij uw gegevens afhankelijk van de vraag die u gesteld heeft.  

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens LISTEL vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan beroepsgeheim en/ of geheimhouding daarvan;

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

 commission@privacycommission.be

Wijziging privacy statement

LISTEL vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde 7/01/2020.